Concept Vehicles New INFINITI Q60 | INFINITI

"ĐẨY MẠNH HIỆU SUẤT VƯỢT QUA GIỚI HẠN MÀ VẪN BỀN VỮNG ĐANG LÀ TIÊU CHÍ INFINITI HƯỚNG ĐẾN.”

Francois Bancon, Phó Chủ Tịch, Chiến lược sản phẩm, INFINITI